Hiện nay ĐH Quốc gia Hà Nội chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ của các trường ĐH sau:
  • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Trường Đại học Hà Nội
  • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
  • Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
  • Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
 
  • 50e88e1e17a5fffba6b4b6cbb53c2c87c4d99d96dinhdangbaithi