Nội dung

IC3 GS3

IC3 GS4

Bài thi

Xây dựng trên chuẩn kỹ năng GS3 Xây dựng trên chuẩn kỹ năng GS4

Nội dung thi

Thi trên nền tảng Windows Vista và Office 2007 Thi trên nền tảng về Windows7 và Office 2010
Cập nhật thêm nội dung về mạng xã hội và ứng dụng Microsoft Access

Chứng chỉ

 

IC3 GS3

IC3 GS4